Verzendbeleid

De bestelde goederen worden verstuurd binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of enige anders schadevergoeding. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten en vertraging in de levering.

De aangegeven prijzen bevatten niet de kosten van transport en levering; deze worden apart vermeld.

Ingeval van onvoorziene niet-levering van de goederen, worden de door de koper betaalde sommen terugbetaald, zonder enige intrestvergoeding of schadevergoeding.

1. LEVERING:

De producten worden geleverd op het door de afnemer opgegeven adres.
De leverancier zal binnen 30 (dertig) dagen leveren, wetsconform, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De (al dan niet overeengekomen) leveringstermijn gaat in op het moment dat de leverancier de betaling van de afnemer heeft ontvangen.
De leverancier hanteert de volgende indicatieve leveringstermijnen, waarbij bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst de volgende werkdag worden verzonden en bestellingen die in het weekend of op een feestdag zijn geplaatst ook de volgende werkdag worden verzonden:

Benelux: 1 - 3 werkdagen
Lidstaten van de EU: 3 - 7 werkdagen

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien de afnemer de overeenkomst ontbindt om de hierboven vermelde reden, zal de leverancier het door de afnemer betaalde bedrag onmiddellijk terugbetalen.

De afnemer garandeert dat het opgegeven afleveradres juist en volledig is en dat de producten daadwerkelijk op dit adres kunnen worden afgeleverd. Indien aflevering van de producten onmogelijk blijkt te zijn, staat het leverancier vrij de producten voor risico van de afnemer af te leveren op de - naar het oordeel van leverancier en/of haar vervoerder - meest geschikte plaats in de onmiddellijke nabijheid van het overeengekomen afleveradres, dan wel de producten voor rekening en risico van de afnemer terug te nemen, eventueel elders op te slaan en/of eventueel op een later tijdstip af te leveren.
Het risico van de te leveren producten gaat over op de afnemer op het moment dat de producten feitelijk ter beschikking staan van hem of van een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder).

2. KEURING:

De koper is verplicht bij aflevering van de producten te onderzoeken of de producten onbeschadigd zijn. Eventuele gebreken aan of beschadigingen van producten en/of verpakkingen die bij aflevering worden of kunnen worden geconstateerd, dienen door de afnemer op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten te worden vermeld en dienen door de afnemer binnen 48 uur in een uitvoerige schriftelijke klachtbevestiging aan de leverancier te worden gemeld. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen.

Volders textiel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. De goederen worden dermate verpakt dat beschadiging bijna onmogelijk is.

3. KLACHTEN:

Gebreken die op het moment van levering niet uiterlijk waarneembaar waren of niet bij de keuring aan het licht zijn gekomen, en die zich manifesteren binnen de garantietermijn dienen door de afnemer binnen 3 (drie) weken nadat deze gebreken aan het licht zijn gekomen, dan wel het moment waarop deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, aan de leverancier te worden gemeld. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht en gebrek(en).
Uitsluitend de leverancier, zijnde een redelijk handelend leverancier en de aan haar gelieerde toeleveranciers, zullen oordelen of de door de afnemer gemelde gebreken terecht zijn. Desgevraagd zal de afnemer de leverancier alle informatie verstrekken die de leverancier in dit verband van belang acht. Van een gebrek is alleen sprake indien het product niet volledig voldoet aan de garanties. 
Na het verstrijken van de genoemde termijnen worden de producten geacht door de afnemer in goede staat te zijn ontvangen en vervalt bovendien het recht van reclame van de afnemer en worden reclames niet meer door de leverancier in behandeling genomen.
Vorderingen van de afnemer jegens de leverancier terzake van gebreken aan geleverde producten vervallen indien de afnemer niet of slechts gedeeltelijk meewerkt aan een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten, de afnemer de producten niet op de juiste wijze heeft behandeld of gebruikt dan door de leverancier en de met haar verbonden leveranciers is beoogd.
Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijk product in één levering bestaande uit meerdere producten, zullen geen grond opleveren voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

4. GARANTIE:

De leverancier garandeert slechts dat zijn producten voldoen aan de specificaties en het doel waarvoor zij door de oorspronkelijke leverancier zijn ontwikkeld en vervaardigd.
De leverancier garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van ontwerpfouten, materiaal- en fabricagefouten. 

De afnemer heeft echter recht op een wettelijke garantie van een periode van twee jaren indien aan bovenstaande garanties niet zijn voldaan. 

De afnemer heeft geen recht op garantie in geval van slijtage, beschadiging door hemzelf of verkeerd gebruik door bv. de wasvoorschriften niet te respecteren. 

Wanneer toch aanspraak wordt gemaakt op de garantie, zal de leverancier retourzendingen slechts accepteren indien hij vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de retourzending van de producten. In dat geval dienen de producten waar nodig deugdelijk te worden verpakt en op track & trace basis te worden verzonden.
Indien de afnemer zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier reparaties en/of veranderingen aan de producten heeft aangebracht, vervalt elke verplichting van de leverancier uit hoofde van de garantie.

5. AANSPRAKELIJKHEID:

De leverancier niet aansprakelijk voor enige schade of kosten geleden door de afnemer.
Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of kosten, dan is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot maximaal tweemaal de orderwaarde van de betreffende overeenkomst, dan wel tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk is.

Het voorgaande laat onverlet de aansprakelijkheid van de leverancier ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.