Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.volderstextiel.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Een bestelling plaatsen betekent aanvaarding van deze voorwaarden, volledig en zonder voorbehoud.

Volders textiel heeft het recht deze voorwaarden aan te passen. Deze gewijzigde voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op de bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

LEVERANCIER

VOLDERS textiel BV

Nationalestraat 104, 2000 Antwerpen

BTW BE 0473.164.020

Telefoon: +3232333709

info@volderstextiel.be

1.- DEFINITIES:


Leverancier: de besloten vennootschap VOLDERS textiel.
Afnemer: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die in verband met een mogelijk te sluiten overeenkomst contact opneemt met de leverancier of die met de leverancier een overeenkomst heeft gesloten.
Aanbod: elk door de leverancier gedaan aanbod tot verkoop en levering van producten op de website.
Bestelling: iedere door de afnemer geplaatste bestelling voor de verkoop en levering van producten door de leverancier aan de afnemer.
Overeenkomst: de tussen de leverancier en de afnemer gesloten overeenkomst met betrekking tot de verkoop en levering van producten.
Product(en): het/de door de leverancier aan de afnemer verkochte en/of geleverde product(en).
Partijen: de leverancier en de afnemer gezamenlijk.
Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden.
Website: de website www.volderstextiel.be, die door de leverancier onder meer wordt gebruikt voor het exploiteren van een webshop.

2.- TOEPASSELIJKHEID:

De voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij leverancier als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten optreedt, daaronder begrepen alle door leverancier gedane aanbiedingen ter zake van producten en bestellingen en de aanvaarding daarvan door leverancier, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Indien en voor zover in de overeenkomst van de voorwaarden afwijkende bepalingen zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, of indien partijen om andere redenen geen beroep op een dergelijke bepaling kunnen doen, is de leverancier gerechtigd deze te vervangen door een bepaling die wel geldig en afdwingbaar is, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN:

Alle door de leverancier gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Zij binden de leverancier niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij schriftelijk anders door de leverancier is vermeld. Dit geldt ook voor alle door de leverancier uitgegeven catalogi, brochures, prijslijsten en dergelijke.
Indien in een offerte een geldigheidsduur is vermeld, kan deze offerte slechts binnen deze termijn worden aanvaard.
Opgaven van kleuren, gewichten, dichtheid, hoeveelheden en andere omschrijvingen in de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod van de leverancier door het plaatsen van een bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De leverancier bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en de totstandkoming van de overeenkomst.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeelsleden van de leverancier, binden de leverancier slechts indien en voor zover deze door de leverancier (of door daartoe bevoegde personen) schriftelijk zijn bevestigd.

4. PRIJZEN:

Alle door de leverancier opgegeven of met de leverancier overeengekomen prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt op de website zichtbaar tijdens het bestelproces, voordat de betaling wordt voldaan en dus voordat de bestelling definitief wordt geplaatst.
De prijzen van de producten zijn de prijzen zoals vermeld op de website en/of in het aanbod, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In geval van wijziging van BTW-tarieven is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.

5. BETALING:

Na afronding van de bestelling zal de afnemer een betaling verrichten op een door de leverancier aangegeven bankrekening. Betaling dient te geschieden in euro's, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij betaling met Mastercard wordt het bedrag onmiddellijk van uw kredietkaart afgeschreven zodra u de betaling aanvaardt. De leverancier heeft het recht de geldigheid van de kaart te controleren, de bestedingslimiet voor de afschrijving van de totale bedragen te controleren en de juistheid van de adresgegevens van de afnemer na te gaan. De leverancier behoudt zich het recht voor om de aankoop te weigeren.
In verband met de verschillende wijzen van betaling kan door de leverancier aan de afnemer een vergoeding voor de betaling worden aangerekend. Het bedrag van de vergoeding zal zichtbaar worden op de website tijdens het bestelproces, voor de betaling wordt uitgevoerd en dus voor de definitieve plaatsing van de bestelling. 
 

6. OVERMACHT:

Er is sprake van overmacht aan de zijde van de leverancier indien de leverancier verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit hoofde van het contract te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zich buiten de schuld of toedoen van de leverancier hebben voorgedaan. Situaties van overmacht zijn onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog/oorlogsgevaar, terrorisme of terreurdreiging, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, werkstaking, bedrijfsbezetting, beperkte transportmogelijkheden door weersomstandigheden en verkeersopstoppingen, niet (tijdige) nakoming van verplichtingen door leveranciers en/of onderaannemers van leverancier en/of andere door leverancier ingeschakelde derden, onverminderd de overige rechten van leverancier, is de leverancier, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien het de leverancier door overmacht tijdelijk of blijvend onmogelijk is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk naar behoren uit te voeren, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand.

7. OVERIGE BEPALINGEN:

Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst, de order en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
De leverancier is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. Indien deze situatie zich voordoet, verklaart de afnemer dat hij hiervoor toestemming zal geven.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER:

De rechtsverhoudingen tussen de leverancier en de afnemer, van welke aard ook, worden beheerst door het Belgisch recht.
De rechtbank van Antwerpen is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen de leverancier en de afnemer, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
De leverancier kan van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels toepassen.